Sempre disponibles

Paseo Cristóbal Colón, 26
41001 Sevilla

Poseu-vos en contacte amb
nosaltres  »

Preguntes més freqüents

Registre »

Les meves dades »

Serveis »

Pòlisses / Rebuts / Sinistres »

Declaració de sinistres en línia »

Altres

 

Registre

Com em puc registrar?

Per registrar-te, cal disposar d’aquesta informació: NIF o CIF, número de pòlissa i un número de rebut. Cal emplenar el formulari amb les dades sol.licitades, acceptar les condicions d’ús i prémer el botó Envia. Si la petició es processa correctament, es rebrà un enllaç per correu electrònic per confirmar el registre. Després de la validació de l’enllaç des del correu electrònic, es completarà el procés de registre i es podrà accedir al portal amb l’usuari i la contrasenya.

Una altra opció consisteix a fer-ho amb el DNI electrònic.

Puja

Què és el DNI electrònic?

El document nacional d’identitat electrònic emès per la Direcció General de la Policia (Ministeri de l’Interior) és el document que permet: acreditar electrònicament i de manera no dubitativa la identitat de la persona i signar digitalment documents electrònics per atorgar-los una validesa jurídica equivalent a la que els proporciona la signatura manuscrita. Es pot trobar més informació als enllaços següents:

www.dnielectronico.es

www.usatudni.es

Puja

Què haig d’escriure a nom i cognoms?

Cal indicar el nom i els cognoms de la persona que té contractada l’assegurança amb Helvetia Seguros.

Puja

Què és el NIF/CIF?

El número d’identificació fiscal (NIF) és la manera d’identificació tributaria utilitzada a Espanya pera les persones físiques (amb document nacional d’identitat (DNI) o número d’identificació d’estranger (NIE) assignats pel Ministeri de l’Interior) i les persones jurídiques. L’antecedent del NIF és el CIF, utilitzat en persones jurídiques. Està format per 9 dígits sense incloure espais, guions o barres. També admet un número de passaport o una targeta de resident en el cas de clients estrangers.

Puja

Quina és la contrasenya?

És la clau d’accés als serveis per Internet i ha de tenir entre 6 i 8 caràcters, números inclosos. Per garantir una seguretat superior, cal evitar incloure el nom de l’usuari com a contrasenya i no compartir la clau amb ningú.

Puja

Què és el correu electrònic?

El correu electrònic és l’adreça de correu electrònic necessària per poder rebre l’enllaç de validació del procés de registre com a usuari d’Internet d’Helvetia Seguros. Ha de ser una adreça de correu electrònic en ús.

Puja

Què és el número de telèfon?

El número de telèfon de contacte per a les comunicacions amb el client, ja sigui mòbil o telèfon fix.

Què és el número de pòlissa?

És la referència del risc assegurat, format per 12 dígits sense espais, guions, barres o punts. Podeu trobar-lo a les condicions particulars de la pòlissa, en el requadre Pòlissa, o al rebut, en el requadre Número de pòlissa/referència.

Puja

Què és l’import del rebut?

És la referència del cobrament de la prima de l’assegurança formada per un número amb dos decimals. Podeu trobar-lo al rebut, en el requadre Import total.

Puja

Qui es pot registrar?

Per poder registrar-se als serveis de l’oficina virtual d’Helvetia Seguros és imprescindible ser el prenedor d’un contracte d’algun dels productes operatius de l’empresa.

Puja

Les meves dades

On es pot trobar la política de privacitat del Portal d’Internet?

Mostra les clàusules de confidencialitat

Puja

Què haig de fer si oblido la contrasenya?

En cas de perdre o oblidar la contrasenya premeu aquí.

Puja

Què haig de fer en cas que alguna dada aparegui com a errònia?

Si en el procés de validació de les dades per registrar el compte alguna dada apareix com a errònia, podeu posar-vos en contacte amb la sucursal més propera.

Puja

Ús d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades.

Es garanteix el dret d’accés a obtenir informació sobre si les dades pròpies de caràcter personal estan essent objecte de tractament i finalitat, i informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions efectuades o previstes.

Es garanteix el dret de rectificació de les dades que resultin inexactes o incompletes.

Es garanteix el dret de cancel.lació de les dades que resultin inadequades o excessives.

Es garanteix el dret d’oposició de les dades perquè no se’n faci un tractament de caràcter personal o cessament.

Puja

Modificació de les dades personals.

Des de l’oficina virtual, es poden consultar o modificar les dades personals relatives al nom, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i les dades bancàries sobre les pòlisses, etc.

Puja

Serveis

És un servei gratuït?

Sí, el fet d’utilitzar els serveis d’Helvetia Seguros a través d’Internet no comporta cap augment de la prima ni cobrament complementari, i la consulta i el funcionament dels productes contractats i operatius al Portal d’Internet són completament gratüits d’una manera còmoda, ràpida i senzilla que evita desplaçaments innecessaris.

Puja

És un servei segur?

Sí, garantim la seguretat i la privacitat de les dades i de totes les operacions que es tramitin a l’àrea restringida per a clients a Internet gràcies als protocols de seguretat per Internet SSL. L’accés amb l’usuari i la contrasenya requereix la introducció d’una contrasenya definida personalment i que no conegui ningú més. Nosaltres tampoc podem conèixer la contrasenya, de manera que si en alguna ocasió s’oblida, no la podrem recordar i caldrà definir-ne una de nova. Helvetia Seguros mai sol·licitarà informació sobre el compte d’usuari per telèfon, correu electrònic ni cap altra mitjà.

Puja

Quins serveis tinc disponibles al Portal d’Internet?

Des de l’oficina virtual, es pot utilitzar l’accés, la rectificació, la cancel·lació o l’oposició de les dades personals, i modificar el nom, el telèfon, l’adreça de correu, les dades bancàries, l’adreça, etc., fer consultes de pòlisses, rebuts i sinistres, declarar qualsevol accident que sigui objecte de cobertura per alguna de les pòlisses, o posar-se en contacte amb l’agent o l’empresa per formular qualsevol reclamació, suggeriment o consulta.

Puja

Puc contractar productes a través de l’oficina virtual?

Per contractar productes nous, cal posar-se en contacte amb el mediador de confiança o qualsevol de les nostres oficines.

Puja

Pòlisses / Rebuts / Sinistres

Consulta de pòlisses/rebuts/sinistres.

Des de l’oficina virtual, es pot accedir a la consulta de les pòlisses contractades, inclosa la història dels rebuts corresponents i els rebuts pendents de cobrament, i dels sinistres produïts.

Puja

Alta de sinistres.

Des de l’oficina virtual, es poden donar d’alta els sinistres corresponents a les assegurances següents:

. Autos (automòbils, ciclomotors, motocicletes, etc.)

. Particulars (llar, comunitats, comerços, etc.)

. Diversos (decessos, vida, etc.)

Puja

Alta de queixes, reclamacions i felicitacions

Des de l’oficina virtual, es poden formular queixes, reclamacions o felicitacions del servei prestat a l’empresa.

Puja

Quines dades podré consultar a les pòlisses?

A la pantalla de pòlisses, es poden consultar les característiques del risc assegurat dels tipus d’autos (automòbil, ciclomotor, motocicleta o transports), particulars (llar, comerç i comunitats) i diversos (vida, decessos, etc.), i les garanties contractades de totes les pòlisses actives.

Puja

Quines dades podré consultar als rebuts?

A la pantalla de rebuts, es pot veure la història dels rebuts dels darrers dos anys, i qui és l’agent i el cobrador.

Puja

Quines dades podré consultar als sinistres?

A la pantalla de sinistres, s’hi poden consultar les dades del sinistre, la situació en què es troba en cada moment i una història dels moviments realitzats (ocurrència, alta, informe del pèrit, pagament i finalització).

Puja

Puc contractar noves garanties per a les pòlisses?

Per contractar noves garanties de les pòlisses subscrites, cal posar-se en contacte amb el mediador de confiança o qualsevol de les nostres oficines.

Puja

Declaració de sinistres en línia

Com puc declarar un sinistre al Portal de clients?

Per poder declarar el sinistre en línia des del Portal de clients, cal anar al menú de l’esquerra i fer clic a l’opció Alta i consulta de sinistre. A continuació, es desplegarà un menú en què es podrà fer clic a l’opció "Declaració en línia".

Com puc accedir al sinistre?

Per comunicar un sinistre, només cal seleccionar la pòlissa afectada i s’obrirà el formulari corresponent.

Puja

Quines dades són obligatòries?

Són tots aquells camps que tinguin un asterisc de color vermell (*). Si en emplenar el formulari no s’especifica algun dels camps, el sistema genera un avís per resoldre l’error.

Puja

Dades personals de la persona declarant

En aquest bloc, els camps s’emplenen de manera automàtica amb les dades del compte del Portal de clients.

Puja

Informació del sinistre

En aquest bloc, primer cal seleccionar quin tipus de sinistre s’ha produït, diferenciar entre autos o no autos, la data i l’hora del sinistre, el lloc, la localitat i la província. Una descripció breu dels fets que s’han produït que expliqui com s’ha produït.
Posteriorment, les dades de la persona assegurada també s’emplenaran automàticament prenent les dades del prenedor del contracte de l’assegurança, si bé es poden canviar si han variat.
Finalment, cal emplenar les dades del contrari, en el major grau possible, per tal de poder agilitzar en la mesura del possible la tramitació del sinistre, com ara el número de pòlissa, l’empresa, el nom, el telèfon de contacte, el domicili, etc.
etc. El model d’aquest bloc canviarà d’un cas d’autos a no autos i, en funció del tipus, se sol·licitaran dades del vehicle contrari, el número d’atestat si n’hi ha, etc.

Puja

Danys

En aquest bloc, se sol.licita informació del dany patit i cal indicar l’objecte afectat, un valor estimat i el propietari. Es poden afegir tants objectes afectats com sigui necessari. Només cal fer clic al botó "Afegeix".

Puja

Persones lesionades

En aquest bloc, s’afegiran, si n’hi ha, les dades de la persona lesionada en el sinistre. En primer lloc, s’indicaran els cognoms i el nom, el domicili, el telèfon de contacte, la relació amb la persona assegurada, una descripció de la lesió que ha patit i el centre en què ha estat atès. Aquestes dades es poden emplenar automàticament si la persona lesionada és el propi assegurat amb un clic a l’opció "Persona assegurada". Si no hi ha hagut persones lesionades, es pot triar l’opció "Cap".
Es poden afegir més noms amb un clic al botó "Nova persona lesionada".

Puja

Testimonis

En aquest bloc, s’afegiran, si n’hi ha, les dades dels testimonis que hagin presenciat el sinistre i s’indicaran, en primer lloc, els cognoms i el nom, el domicili, el telèfon de contacte i la relació amb la persona assegurada.
Es poden afegir més noms amb un clic al botó "Nou testimoni".

Puja

Enviament de la sol · licitud de sinistre

Després d’haver emplenat tot el formulari, cal fer clic al botó "Envia". Quan s’hagi obert el sinistre, es rebrà un avís amb al referència corresponent per SMS si prèviament s’ha indicat un número de telèfon mòbil de contacte. En qualsevol cas, sempre que es vulgui es pot consultar la situació del sinistre a través de l’opció corresponent de la pàgina web.

Puja

Altres

No veig correctament els documents disponibles. Que haig de fer?

Cal descarregar el programa que facilitem a continuació prement aquest enllaç i tornar a provar de consultar el document.

Puja

No veig correctament algunes imatges i icones. Que haig de fer?

Cal descarregar el programa que facilitem a continuació prement aquest enllaç i tornar a provar de consultar el document.

Puja

© Helvetia Seguros

Prop teu